Need Help ?
Call: +977- 066520105

सबै हेर्नुहोस

 • SEE कार्यविधि २०७७

  प्रकाशित मिती:  २०७७ असार १२

  SEE विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७

  थप हेर्नुहोस
 • Nikasa

  प्रकाशित मिती:  

  this is nikasa section 

  थप हेर्नुहोस
 • पुन: विद्यालय छनौट फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  0

  शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७१।०४।०२ को सूचना बमोजिम विद्यालय छनोट फाराम भरेको भएतापनि फाराम संकलन गर्ने क्रममा केही त्रुटी भएको पाइएकोले मिति २०७१।०४।२३ को जिल्ला शिक्षा समिति लमजुङको निर्णयानुसार पुन: विद्यालय छनोट फाराम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३ दिन भित्र सबै सफल उम्मेदवारहरुले विद्

  थप हेर्नुहोस
 • पुन: विद्यालय छनौट फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  0

  शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७१।०४।०२ को सूचना बमोजिम विद्यालय छनोट फाराम भरेको भएतापनि फाराम संकलन गर्ने क्रममा केही त्रुटी भएको पाइएकोले मिति २०७१।०४।२३ को जिल्ला शिक्षा समिति लमजुङको निर्णयानुसार पुन: विद्यालय छनोट फाराम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३ दिन भित्र सबै सफल उम्मेदवारहरुले विद्

  थप हेर्नुहोस
 • निदर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।

  प्रकाशित मिती:  0

  प.सं. ०७०।०७१                                                            च.नं. १०११                                                                                              &n

  थप हेर्नुहोस