Need Help ?
Call: +977- 066520105

जिल्लाको बारेमा

स्वागत छ शिक्षाा विकास तथा समन्वय इकाई, लमजुङमा !!!

पृष्ठभूमि
                शैक्षिक प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुप अनुसार जिल्ला तहमा कामकाज गर्ने निकायका रुपमा ७५ ओटै जिल्लामा एक-एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जसमध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङ पनि एक हो ।  मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा मन्त्रालयबाट संचालित शैक्षिक नीति, योजना तथा  कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागबाट स्वीकृत गरिएका बार्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, जिल्ला स्तरीय शैक्षिक विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको योजना तर्जूमा गरी कार्यान्वयन, जिल्ला स्थित विद्यालयहरुको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितता तथा शैक्षिक क्षेत्रबाट प्रवाहगरिने सेवाहरुको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना, लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यहरु निम्नानुसार छन् । 

परिकल्पना

जीवनोपयोगी र गुणात्मक शिक्षाको माध्यमद्वारा शिक्षित, सु-संस्कृत र समुन्नत तथा गतिशील समाजको स्थापना एवम् विकासमा सहयोग पुर्‍याउन गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्ने ।

लक्ष्य

शिक्षालाई विकासको सम्वाहक बनाउने दृष्टिकोणले सबैलाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा माध्यमिक तहको शैक्षिक अवसर सहज बनाउने ।

उद्देश्य

 • आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विकास सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
 • जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकासकालागि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको विकास र कार्यान्वयन गर्ने ।
 • जिल्ला स्थित शैक्षिक जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्ने ।
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट तय हुने नीति तथा निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रमुख कार्यहरु

 • सरकारको शैक्षिक नीति तथा योजनाको आधारमा जिल्लामा विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • विद्यालय र स्रोतकेन्द्रहरुको सुपरीवेक्षण गरी विद्यार्थी, शिक्षक, प्र.अ. र स्रोतब्यक्तिलाई पृष्ठ पोषण दिने ।
 • जिल्लाको शैक्षिक प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
 • शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा सम्बन्धी कार्य र अभिलेख राख्ने ।
 • विद्यालय शिक्षक लगायत शैक्षिक तथ्याङ्कको बार्षिक र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • नयां विद्यालय स्थापना र विद्यमान विद्यालयको सुदृढीकरण गर्ने ।
 • अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • जिल्ला स्तरीय एवम् एस. एल. सी. परीक्षा संचालन गर्ने ।
 • विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुंच एवम् गुणस्तर बृद्धिका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • शैक्षिक सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रबोधीकरण गर्ने ।
 • सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धिकालागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • शैक्षिक कार्यक्रम संचालनार्थ सरकारी निकाय, गैसस र अन्य संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने ।
 • केन्द्रीय एवम् क्षेत्रीय निकायहरुबाट तोकिएका कार्य सम्पादन गर्ने ।
 • विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार तथा विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।