Need Help ?
Call: +977- 066520105

प्राथमिक तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई पुर्नव्यवस्थापनको लागि विद्यालय छनौट फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्ति/पदस्थापना गरीएपश्चात प्राथमिक तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई पुर्नव्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलमा उल्लेखित विद्यालयहरुमा प्राथमिकताक्रम तोकि विद्यालय छनौट फाराम भर्न सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विद्यालय छनोट फारामका साथ नियुक्तिपत्रको छायाँकपी र नागरिकताको छायाँकपी राखी खाम बन्द गरी पेश गर्नुपर्नेछ । थप जानकारीका लागि यस कार्यालयको Website: www.deolamjung.gov.np मा Login गर्नुहोला ।

 

सूचना प्रकाशित मितिः २०७१।०५।०३

फाराम भर्ने मितिः २०७१ भाद्र ४, ५ र ६ गते जम्मा ३ दिन मात्र ।

 

 

हेमराज पुजारा

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

 

 

नोट : राहत अनुदान तर्फ सूचीकृतमा परेका शिक्षकहरुले राहत तर्फ तोकिएका विद्यालयहरु र दरबन्दी तर्फ सूचीकृतमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुले दरबन्दी रहेको विद्यालयहरु छनोट गर्नुपर्नेछ ।